Prawo karne wykonawcze

Untitled-design-6

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny jest jednym z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności. Pozwala on osobie skazanej na odbycie kary w warunkach wolnościowych, w miejscu jej zamieszkania, przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających jej swobodę poruszania się i zmiany miejsca pobytu.

Polega to na założeniu na nogę bądź rękę skazanego nadajnika radiowego (tzw. opaski) oraz montażu w miejscu zamieszkania urządzenia monitorującego. Osoba objęta dozorem w godzinach określonych przez sąd ma obowiązek znajdować się w miejscu zamieszkania.

Wykonywanie przez skazanego nałożonych na niego przez sąd penitencjarny obowiązków podlega ścisłej kontroli i ma na celu wychowawcze oddziaływanie i zapobieganie powrotowi do przestępstwa. W przypadku naruszeniu ustalonego harmonogramu, natychmiast powiadamiany jest o tym sąd i kurator zawodowy. System dozoru elektronicznego pozwala, mimo pewnych ograniczeń, na prowadzenie w miarę normalnego trybu życia, w szczególności na utrzymywanie więzi z rodziną, naukę i świadczenie pracy.

Odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego możliwe jest, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

Skazanemu, który nie rozpoczął jeszcze wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, o ile względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym. Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie do sądu penitencjarnego. Do wniosku dołącza się zgodę osoby lub osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym w miejscu, gdzie będzie wykonywany dozór elektroniczny.

W sprawie dozoru elektronicznego właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa, zaś w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku- w sprawach związanych z wykonaniem postanowienia- właściwy jest sąd penitencjarny w okręgu, którego kara jest lub będzie wykonywana.