Prawo rzeczowe

AdobeStock_43621114_1

Zasiedzenie nieruchomości

Jedną z form nabycia nieruchomości na własność jest instytucja zasiedzenia. Co do zasady zasiedzieć można każdą nieruchomość – zarówno gruntową, jak i budynek, a nawet nieruchomość lokalową. W ściśle określonych przypadkach możliwe jest także zasiedzenie użytkowania wieczystego bądź współwłasności.

Aby nabyć własność nieruchomości w drodze zasiedzenia, należy spełnić łącznie dwie przesłanki:

Posiadanie samoistne to faktyczne władanie nieruchomością jak właściciel. Posiadacz winien zatem wykonywać faktyczne uprawnienia składające się na treść prawa własności samodzielnie i w sposób nieskrępowany

Samoistne posiadanie musi trwać nieprzerwanie przez określony ustawą czas:

Sądem właściwym w sprawie o zasiedzenie jest sąd rejonowy miejscowo właściwy ze względu na położenie nieruchomości.

Od wniosku pobierana jest stała opłata sądowa w kwocie 2000zł.