Prawo rodzinne

000ATYULT7FLPRO7-C122-F4

Pozew o rozwód

Jedną z form ustania małżeństwa jest rozwiązanie go przez orzeczenie rozwodu. Możliwe jest to w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, co oznacza ustanie trzech więzi – ekonomicznej, emocjonalnej i fizycznej.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga, który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia. Na zgodny wniosek małżonków, orzeczenie może zapaść bez orzekania o winie.

W przypadku posiadania przez małżonków wspólnych małoletnich dzieci, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o wysokości alimentów.

Sąd może też orzec o sposobie korzystania z zajmowanego wspólnie mieszkania, może też orzec o eksmisji jednego z małżonków. Na wniosek jednego z małżonków, sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie- jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. Z braku tej podstawy wyłącznie właściwym jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Opłata sądowa od pozwu wynosi 600zł.