Prawo rodzinne

pexels-pixabay-259165 (1)

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa jest małżeńskim ustrojem majątkowym, w którym nie występuje majątek wspólny małżonków, lecz jedynie dwa majątki osobiste, z których każdy należy do jednego z małżonków i którym każdy z małżonków zarządza samodzielnie.

Rozdzielność majątkową można ustanowić jeszcze przed przed zawarciem małżeństwa, a także już po jego zawarciu- spisując u notariusza umowę majątkową małżeńską (umowa ta musi być zawarta w formie aktu notarialnego, bowiem w przeciwnym razie jest nieważna). Ustanowienie rozdzielności majątkowej w drodze umowy zawartej przed notariuszem wymaga zgody obydwu małżonków.

Po zawarciu związku małżeńskiego rozdzielność majątkową można ustanowić także poprzez wniesienie pozwu do sądu. Można domagać się tego wówczas, gdy między małżonkami nie ma zgody co do jej ustanowienia w drodze umowy zawartej przed notariuszem. Żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej musi być uzasadnione ważnymi powodami (np. trwonienie majątku wspólnego przez jednego małżonka, alkoholizm, rażąca niegospodarność, uchylanie się od pomnażania i utrzymywania składników majątku wspólnego albo też zatrzymanie tego majątku wyłącznie dla siebie i niedopuszczeniu współmałżonka do korzystania z niego).

Mogą to być także okoliczności natury niemajątkowej, jak np. faktyczna separacja małżonków. Ważnych powodów nie stanowią natomiast okoliczności niezawinione przez małżonka bądź niezależne od jego woli. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku. Może to być data wcześniejsza od dnia ogłoszenia wyroku, w szczególności jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Sądem właściwym w sprawie ustanowienia rozdzielności majątkowej jest sąd rejonowy wydział rodzinny, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Od pozwu pobierana jest opłata stała w kwocie 200 zł.