Temat: prawo cywilne

Ograniczenie, pozbawienie bądź zawieszenie władzy rodzicielskiej

Dodano dnia:

O władzy rodzicielskiej rodziców nad małoletnim dzieckiem decyduje sąd. Może to uczynić bądź w toku procesu o rozwód lub separację (sąd okręgowy) albo w odrębnym postępowaniu prowadzonym przed sądem rejonowym. Ograniczenie władzy rodzicielskiej: Pierwszym przypadkiem możliwości ograniczenia władzy rodzicielskiej jest … Czytaj więcej

Rozdzielność majątkowa

Dodano dnia:

Rozdzielność majątkowa jest małżeńskim ustrojem majątkowym, w którym nie występuje majątek wspólny małżonków, lecz jedynie dwa majątki osobiste, z których każdy należy do jednego z małżonków i którym każdy z małżonków zarządza samodzielnie. Rozdzielność majątkową można ustanowić jeszcze przed przed … Czytaj więcej

Zachowek

Dodano dnia:

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, prawo do zachowku przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z mocy ustawy. Zachowek należy się w wysokości połowy wartości udziału jaki przypadłby w/w spadkobiercy ustawowemu, gdyby został on powołany do spadku. … Czytaj więcej

Zasiedzenie nieruchomości

Dodano dnia:

Jedną z form nabycia nieruchomości na własność jest instytucja zasiedzenia. Co do zasady zasiedzieć można każdą nieruchomość – zarówno gruntową, jak i budynek, a nawet nieruchomość lokalową. W ściśle określonych przypadkach możliwe jest także zasiedzenie użytkowania wieczystego bądź współwłasności. Aby … Czytaj więcej

Stwierdzenie nabycia praw do spadku

Dodano dnia:

Gdy umiera osoba fizyczna, zachodzi konieczność określenia kręgu spadkobierców po niej dziedziczących. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia praw do spadku ma na celu ustalenie, kto jest spadkobiercą zmarłego i w jakiej części dziedziczy dana osoba. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą … Czytaj więcej

Prawo rodzica do kontaktów z dzieckiem

Dodano dnia:

Każdy rodzic ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek do kontaktów z dzieckiem. Prawo do kontaktów z dzieckiem jest atrybutem niezależnym od władzy rodzicielskiej, co oznacza, że nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może ubiegać się o kontakty. W przypadku, gdy … Czytaj więcej

Podział majątku wspólnego małżonków

Dodano dnia:

Kiedy powstaje wspólność majątkowa? Od momentu zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje z mocy prawa ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to co do zasady, że wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania tej wspólności przez chociażby jednego z małżonków, wchodzą w … Czytaj więcej

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka

Dodano dnia:

Na każdym z rodziców ciąży obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten trwa do momentu uzyskania przez dziecko przedmiotowej samodzielności, co nie jest jednoznaczne z uzyskaniem przez nie pełnoletniości. Kwota alimentów musi być … Czytaj więcej

Pozew o rozwód

Dodano dnia:

Jedną z form ustania małżeństwa jest rozwiązanie go przez orzeczenie rozwodu. Możliwe jest to w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, co oznacza ustanie trzech więzi – ekonomicznej, emocjonalnej i fizycznej. W wyroku orzekającym rozwód sąd … Czytaj więcej