Stwierdzenie nabycia praw do spadku

Dodano dnia:

Prawo do nabycia spadkuGdy umiera osoba fizyczna, zachodzi konieczność określenia kręgu spadkobierców po niej dziedziczących. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia praw do spadku ma na celu ustalenie, kto jest spadkobiercą zmarłego i w jakiej części dziedziczy dana osoba. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Wskazać należy, że śmierć spadkodawcy powoduje przejście jego praw i obowiązków na spadkobiercę z mocy samego prawa, jednakże aby spadkobierca mógł to udowodnić, potrzebne jest wydanie postanowienia o stwierdzenie nabycia praw do spadku.

Spadkobiercą może być osoba powołana do spadku na mocy ustawy bądź sporządzonego przez spadkodawcę testamentu.

Chociażby spadkobierca był jedyną osobą dziedziczącą po zmarłym, musi zwrócić się do sądu o potwierdzenie tego faktu, aby później móc wykazać że jest uprawnionym do określonych przedmiotów.

Obok sądowego postępowania spadkowego o stwierdzenie nabycia praw do spadku, spadkobierca może też uzyskać poświadczenie dziedziczenia przez notariusza. W odróżnieniu od postanowienia wydanego przez sąd, które może być wydane tylko przez sąd właściwy, akt poświadczenia dziedziczenia może być sporządzony przez dowolnego notariusza na terenie całego kraju.

Wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku składa się przed sądem ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Opłata od wniosku jest stała i wynosi 50zł od stwierdzenia nabycia praw do spadku po jednym zmarłym.