Ograniczenie, pozbawienie bądź zawieszenie władzy rodzicielskiej

Dodano dnia:

affection-beach-child-173666O władzy rodzicielskiej rodziców nad małoletnim dzieckiem decyduje sąd. Może to uczynić bądź w toku procesu o rozwód lub separację (sąd okręgowy) albo w odrębnym postępowaniu prowadzonym przed sądem rejonowym.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej:

Pierwszym przypadkiem możliwości ograniczenia władzy rodzicielskiej jest sytuacja, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom pozostającym w rozłączeniu, a brak jest między nimi porozumienia co do zgodnego wykonywania władzy rodzicielskiej. Wówczas sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Taka regulacja ma na celu uporządkowanie sytuacji życiowej małoletniego oraz ułatwienie  sprawowania  władzy przez rodzica, przy którym małoletni pozostaje.

Drugim przypadkiem ograniczenia władzy rodzicielskiej jest sytuacja, gdy jedno z rodziców bądź oboje nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. Nadużywanie władzy rodzicielskiej ma miejsce wówczas, gdy rodzic podejmuje decyzje, czynności względem dziecka, a zachowanie to jest niezgodne z dobrem dziecka. Zaniedbywanie obowiązków względem dziecka może zaś polegać na zaniechaniu kontaktów z dzieckiem, nadużywaniu alkoholu, uchylanie się od płacenia alimentów etc.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej:

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. Warunkiem koniecznym dla pozbawienia władzy rodzicielskiej jest oczywiste i rażące zaniedbywanie swoich obowiązków przez jednego z rodziców bądź nadużywanie tej władzy, jednoznacznie wskazujące, że z uwagi na dobro dziecka koniecznym jest pozbawienie władzy jednego bądź oboje rodziców. Przykładowo można wskazać dopuszczenie się przestępstwa względem dziecka, rażące uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, demoralizujący tryb życia, porzucenie rodziny, brak zainteresowania dzieckiem etc.

Można także pozbawić władzy rodzicielskiej z uwagi na trwałą przeszkodę uniemożliwiającą sprawowanie tej władzy. Może to nastąpić np. w przypadku choroby psychicznej rodzica, gdy brak jest perspektyw na poprawę zdrowia w najbliższym czasie.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej:

W przypadku, gdy przeszkoda uniemożliwiająca sprawowanie władzy rodzicielskiej ma charakter przemijający – np. rodzic przebywa w zakładzie karnym- sąd może na ten okres zawiesić jej wykonywanie.

 

Władza rodzicielska ograniczona, odebrana bądź zawieszona zawsze może być przywrócona przez sąd w przypadku zmiany okoliczności faktycznych danej sprawy- na wniosek rodzica.